SOLA Staffette 2008

 

Pastaparty

back
sola01s.jpg (5751 Byte) sola02s.jpg (5297 Byte) sola03s.jpg (4167 Byte) sola04s.jpg (3982 Byte)
sola05s.jpg (4254 Byte) sola06s.jpg (4132 Byte) sola07s.jpg (4725 Byte)

Raceday am Morgen

Start Bucheggplatz - Übergabe Hönggerberg - Übergabe Buchlern

sola08s.jpg (4081 Byte) sola09s.jpg (4353 Byte) sola10s.jpg (5224 Byte) sola11s.jpg (3906 Byte) sola12s.jpg (4896 Byte) sola13s.jpg (3749 Byte)
sola14s.jpg (4298 Byte) sola15s.jpg (4381 Byte) sola16s.jpg (3739 Byte) sola17s.jpg (5202 Byte) sola18s.jpg (4720 Byte) sola19s.jpg (3991 Byte)
sola20s.jpg (4395 Byte) sola21s.jpg (4013 Byte) sola22s.jpg (3609 Byte) sola23s.jpg (4305 Byte) sola24s.jpg (4094 Byte) sola25s.jpg (3794 Byte)
sola26s.jpg (4027 Byte) sola27s.jpg (5209 Byte) sola28s.jpg (4720 Byte) sola29s.jpg (3991 Byte) sola30s.jpg (4395 Byte) sola31s.jpg (4027 Byte)

sola32s.jpg (5209 Byte)

sola33s.jpg (4720 Byte)

sola34s.jpg (3991 Byte)

sola35s.jpg (4395 Byte)

sola36s.jpg (4027 Byte) sola37s.jpg (5209 Byte)

Der Nachmittag

Übergabe Forch - Übergabe Egg - Übergabe Zumikon - Neustart Witikon - Übergabe Fluntern - Ziel

sola38s.jpg (4720 Byte) sola39s.jpg (3991 Byte) sola40s.jpg (4395 Byte) sola26s.jpg (4027 Byte) sola42s.jpg (5209 Byte) sola43s.jpg (4720 Byte)
sola44s.jpg (3991 Byte) sola45s.jpg (4395 Byte) sola46s.jpg (4013 Byte) sola47s.jpg (3609 Byte) sola48s.jpg (3609 Byte) sola49s.jpg (3609 Byte)
sola50s.jpg (3609 Byte) sola52s.jpg (3609 Byte) sola53s.jpg (3609 Byte) sola54s.jpg (3609 Byte) sola55s.jpg (3609 Byte) sola56s.jpg (3609 Byte)
sola57s.jpg (3609 Byte) sola58s.jpg (3609 Byte) sola59s.jpg (3609 Byte) sola60s.jpg (3609 Byte) sola61s.jpg (3609 Byte) sola62s.jpg (3609 Byte)
sola63s.jpg (3609 Byte) sola64s.jpg (3609 Byte) sola65s.jpg (3609 Byte) sola66s.jpg (3609 Byte)

sola67s.jpg (3609 Byte)

sola68s.jpg (3609 Byte)
sola69s.jpg (3609 Byte) sola70s.jpg (3609 Byte) sola71s.jpg (3609 Byte) sola72s.jpg (3609 Byte) sola73s.jpg (3609 Byte) sola74s.jpg (3609 Byte)
sola75s.jpg (3609 Byte) sola76s.jpg (3609 Byte) sola77s.jpg (3609 Byte) sola78s.jpg (3609 Byte) sola79s.jpg (3609 Byte) sola80s.jpg (3609 Byte)
sola81s.jpg (3609 Byte) sola82s.jpg (3609 Byte) sola83s.jpg (3609 Byte) sola84s.jpg (3609 Byte) sola85s.jpg (3609 Byte)

Nachlese

sola86s.jpg (3609 Byte)

sola87s.jpg (3609 Byte)

C U am 16. Mai 2009